2012 © Vlaar Metselwerken                                                                                                                       Designed by Brigit Vlaar

Contact gegevens

Afspraak

Maak hier uw afspraak

Offerte

Offerte aanvragen

Terug (geschiedenis)

Algemene voorwaarden Vlaar Metselwerken

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Vlaar Metselwerken, gevestigd te Stompetoren.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Vlaar Metselwerken afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeld werk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

 

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Vlaar Metselwerken gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Vlaar Metselwerken of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vlaar Metselwerken binden de laatste niet, voor zover ze door Vlaar Metselwerken niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 Se overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Vlaar Metselwerken door zijn bevestiging.

5-2 Elke met Vlaar Metselwerken aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Vlaar Metselwerken van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Vlaar Metselwerken zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Vlaar Metselwerken zich zal wenden tot bureau ....

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Vlaar Metselwerken bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor Vlaar Metselwerken niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden te hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-1 Vlaar Metselwerken aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Vlaar Metselwerken onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Vlaar Metselwerken aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Vlaar Metselwerken verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudinging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vlaar Metselwerken.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Vlaar Metselwerken en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000,00 euro onverminderd het recht van Vlaar Metselwerken om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Vlaar Metselwerken.

8-1 Vlaar Metselwerken is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8-2 Vlaar Metselwerken aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk –door een niet aan Vlaar Metselwerken te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Vlaar Metselwerken gehouden de noodzakelijke wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vlaar Metselwerken tijdig kan beschikken:

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegeven, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Vlaar Metselwerken.

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in de muren enzovoort.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Vlaar Metselwerken voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt Vlaar Metselwerken onder ‘grond’ of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of

andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of ander werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Vlaar Metselwerken, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Vlaar Metselwerken om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 12 Aanbetaling.

Vlaar Metselwerken is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Vlaar Metselwerken de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 13 Prijzen.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

Artikel 14 Materialen.

14-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14-2 Vlaar Metselwerken stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar. Vlaar Metselwerken is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

14-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten doorzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Vlaar Metselwerken komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goed gekeurd.

14-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Vlaar Metselwerken tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Vlaar Metselwerken toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

14-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine modelveranderingen) van of aan de door Vlaar Metselwerken doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 15 wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welk aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vlaar Metselwerken ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Vlaar Metselwerken buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Vlaar Metselwerken op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3 Door Vlaar Metselwerken te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vlaar Metselwerken reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Vlaar Metselwerken gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Vlaar Metselwerken als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Vlaar Metselwerken te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Vlaar Metselwerken zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Vlaar Metselwerken schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Vlaar Metselwerken schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Vlaar Metselwerken geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Vlaar Metselwerken zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 19 Oplevering.

19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Vlaar Metselwerken dit de opdrachtgever schriftelijk/ mondeling heeft meegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Vlaar Metselwerken schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/ of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19-2 Kleine gebreken zullen door Vlaar Metselwerken zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Vlaar Metselwerken slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van de gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Vlaar Metselwerken valt toe te rekenen.

19-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlegd, indien stagnatie optreedt, welke Vlaar Metselwerken niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘Overmacht’ genoemd.

 

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op) levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vlaar Metselwerken terstond schriftelijk op de hoogte brengen.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Vlaar Metselwerken wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3 Vlaar Metselwerken dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij

overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Vlaar Metselwerken juist is, zal Vlaar Metselwerken hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Vlaar Metselwerken is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;

e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Vlaar Metselwerken is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Vlaar Metselwerken of van hen, die door Vlaar Metselwerken te werk zijn gesteld op de aan Vlaar Metselwerken opgedragen werk(en).

21-3 Vlaar Metselwerken zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdracht gever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Vlaar Metselwerken.

 

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vlaar Metselwerken of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vlaar Metselwerken, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vlaar Metselwerken, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vlaar Metselwerken overmacht op, die Vlaar Metselwerken ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.

22-2 Vlaar Metselwerken is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 23 Garantie.

Garantie op de door Vlaar Metselwerken geleverde en/ of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien er voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door Vlaar Metselwerken gegeven. De garantie wordt slecht verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Vlaar Metselwerken geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Vlaar Metselwerken geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt. Indien de garantie betreft door Vlaar Metselwerken uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang Vlaar Metselwerken geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Vlaar Metselwerken.

24-2 Vlaar Metselwerken heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor allen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vlaar Metselwerken ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt

en nadat aan hem een redelijk termijn is gegund om alsnog na te komen. Vlaar Metselwerken heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontboden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3 Vlaar Metselwerken is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Vlaar Metselwerken reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Vlaar Metselwerken op vergoeding van kosten en schade interesten.

 

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Vlaar Metselwerken is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26-3 Vlaar Metselwerken is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

26-5 Uit het enkele feit dat Vlaar Metselwerken zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Vlaar Metselwerken gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 28 Geschillen.

28-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van Vlaar Metselwerken, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Vlaar Metselwerken onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.